HAMMERFEST

TYPE Urban strategy and landscape architecture
SIZE ???
LOCATION Hammerfest, Norway
STATUS Preliminary
CLIENT Norsk Form and Hammerfest Municipality

CREDITS
TUPELO crew Christopher Dyvik, Emil Kristiansen, Thor Arne Kleppan, Knut Hovland
GRAPHICS Bleed
Det har vært et sterkt fokus på utviklingen av området rundt Findustomten - og det planlagte Arktiske Kultursenteret. Men en stor andel av de tilreisende ankommer sjøveien, og går i land i området rundt hurtigrutas anløp. Denne siden av sentrum er også et viktig knutepunkt for daglig rutetransport både på sjø og land. Hurtigbåtene anløper her, bussene løper forbi, og taxisentralen er plassert her.

Mye av hammerfest sitt daglige konsum av dagligvarer ankommer med båt. Godsterminalen ligger bundet inn imellom alle kommunikasjonsforbindelser. Dette forårsaker en del logistikk problemer i form av mange trafikkanter innenfor et svært lite område, både gående og kjørende. Rygging inn til godsterminalen er også en sikkerhetsrisiko, da fotgjengere krysser området på vei til hurtigrutekaia. Bare en betydelig ombygging og utvidelse, eller omlokalisering, av godsterminalen vil kunne løse disse problemene.

Med utgangspunkt i dagens situasjon, er det en rekke tiltak som kan minske kryssningsproblematikken, og rydde opp i situasjonen rundt godsterminalen. Disse er:

-Regulering av tider på døgnet for av og pålessing fra godsterminal til bil.
-Parkering av ventende trailere ut av sentrum.
-Redusert enveiskjørt trafikk ned sjøgata.
-Regulert og redusert biloppstilling.

Det er et antall attraksjoner i Hammerfest; kirka, Gjenreisningsmuseet, Rådhuset, Isbjørnklubben, Zikk-Zakk-veien og Varden for å nevne noen. Det nye Arktiske Kultursenteret vil også bli en ny betydelig attraksjon i byen. Ruta er derfor kompleks, og kan ikke defineres entydig. Dette er en positiv kvalitet, og det er ønsket at de besøkende fritt skal kunne velge rute gjennom byen.

Sjøgata er et viktig område for å skape en forbindelse mellom havn og by. Sjøgata fremstår i dag som en litt fragmentert handlegate. Dette er aktiviteter vi ønsker å forsterke både gjennom fysiske endringer og tilleggsfunksjoner. Dette burde også reflekteres i en nødvendig regulering for gata. Nye tilskudd som handlesenter er positive i sin funksjon og masse, men lukkede enklaver bør unngås. En regulering bør fremme direkte kommunikasjon og åpne fasader mot gata. Bebyggelsen og gateløpet bør utformes tett og uten lukkede fasadeliv. Selv om klimaet i Hammerfest ikke oppfordrer til gateshopping bør det være en visuell kontakt mellom gateliv og butikkliv. Sjøgata legges bedre til rette for fotgjengere ved at den gjøres enveiskjørt, med parkering langs den ene siden og bredere fortau. Redusert gatebredde og rumlefelt ved gangfelt virker farts reduserende. Gata belyses med gassbelysning.

Det opparbeides et offentlig plassrom på sør og østsiden av Isbjørnklubben og turistinformasjonen. Bussholdeplass og taxi legges til en lomme i Hamnegata i forbindelse med plassen. Utenom dette er det ingen oppstilling av kjøretøy i dette området. Det er mulig å stille opp 2 turistbusser på motstående side av Hamnegata.

Grafikk:
De visuelle elementene er i Hammerfest fokusert rundt hvordan byen kan fremstå i kontrapunktet mellom det varme og kalde. Vi har sett etter de visuelle punktene mellom satsningen på gassutvinning og ny teknologi plassert i vakre naturomgivelser og den geografiske plasseringen av byen. Dette visualiseres gjennom abstraksjon og forenkling av elementer som kan være med på og skape en spennende identitet via de flatene de blir eksponert på. Moderne forenklede former av fjellformasjoner og nordlys spiller på den ene side på de naturomgivelser byen representerer, og er gjengitt i blå toner fra himmel og hav. På den andre side presenterer vi energibyen Hammerfest med varme oransje flater og visuelle referanser på energi og nyskaping. Ved å gjengi disse to sidene i det grafiske utrykket mener vi og presentere byen på en korrekt og spennende måte. Valg av typografi og oppsett av skilting er utviklet i et moderne og enkelt utrykk for å kunne representere det nye Hammerfest og samtidig kunne leve over tid.