Lund Gård Kindergarden

TYPE Kindergarden
SIZE 850 m2
LOCATION Geilo, Norway
STATUS Competition entry, 2nd prize
CLIENT Hol municipality

CREDITS
TUPELO crew Håkon Follesø, Martin Wesley-Holand, Thor Arne Kleppan, Knut Hovland
Tomtedisposisjon
Adkomst til tomten er lagt via Bakkenevegen. For å samle utearealet med lekeareal mot sør, er bygget lagt i en vinkelform mot nord på tomten. Sør for bygget lages den en voll med trær som skjermer for den dominerende vind fra sør-vest.

TomtedisposisjonAdkomst til tomten er lagt via Bakkenevegen. For å samle utearealet med lekeareal mot sør, er bygget lagt i en vinkelform mot nord på tomten. Sør for bygget lages den en voll med trær som skjermer for den dominerende vind fra sør-vest.
Geometri
Bygget er formet som et enkelt 120° vinkelformet bygg med asymetrisk saltak. Vinkelformen retter hovedfasadene med oppholdsrom +/- 30° mot sør, for å utnytte varmegevinsten fra sola. Bygget har alle funksjoner på ett plan, med teknisk rom i kjeller under administrasjon.

Organisering
Bygget er delt i to fløyer med to avdelinger i hver fløy. Mellom disse ligger fellesarealer og administrasjon. Hver fløy er utformet med felles utegarderobe, og med formings- og grupperom i bakkant for fleksibilitet innenfor hver avdeling og fløy. Vognparkering ligger under tak med direkte adkomst fra småbarnsavdelingen. Fellesarealer ligger mellom de to fløyene. Direkte adkomst fra de to fløyene, gir en fleksibilitet i bruken av fellesarealet. Samtidig kan dette fungere separat med adkomst gjennom personalinngang.

Planløsning
Alle avdelinger har direkte adkomst fra ett felles uterom - "tunet", med utegarderober delt mellom to og to avdelinger. Planløsningen er rasjonell og effektiv, og gir fleksibilitet uten at dette går ut over hver enkelt avdelings identitet. Det er tenkt sambruk mellom fingarderobe og lekerom innenfor hver avdeling. Gruppe- og formingsrommene er fleksible seg i mellom, og mellom avdelingene. Allikevel har de hver sin egenart. Formingsrommet er utformet med et langsgående overlys, som gir god spredning av indirekte dagslys i rommet - egnet for rommets formål. Yttervegg har ikke vinduer, og kan derfor brukes aktivt til å henge opp ting. Skyvevegger kan underdele og forbinde rommene. Det er lydvegg mot hver avdeling.

Fellesrommet er byggets samlingsrom. Fellesrommet er sjenerøst, og kan underdeles i soner for forskjellige aktiviteter. Rommet er utformet med amfi i den ene enden for forestillinger og samlinger. Kjøkkenet er åpent, og kan benyttes av både barn og personal. Administrasjonen har separat inngang og har en enkel og rasjonell planløsning. Det er her en stor fleksibilitet i underdeling av rom.

Universell Utforming
Med alle funksjoner på ett plan har bygget universell tilgjengelighet. Hver fløy har tosidig HC- toalett. Persolalavdelingen har universell utforming også i garderober. Dette betinger selvfølgelig at universell utforming ivaretas i innredning og møblering av bygget. Dører gjøres terskelfrie hvor det ikke er lydkrav, med lave, skrå terskler hvor dette er nødvendig for lyd og brann (maks 20mm). Lyssetting og fargevalg gir kontraster som tydeliggjør navigasjon i bygget. Uteområder tilrettelegges med "harde" dekker og gangveier for universell tilgjengelighet. Dekker og stier utformes med kontraster i materialer for svaksynte.

Konstruksjoner og materialvalg
Bygget har bærende yttervegger i prefabrikerte massivtreelementer med min. 200mm isolasjon, og en U-verdi bedre enn 0,18 W/m2 K. Utvendig kledning i tre lektes ut. Innervegger av massivtre, 100mm tykkelse. Lydvegger av to sjikt massivtre med spalt i mellom. Takkonstruksjon av massivtreelementer med 300mm isolasjon mellom ribber - U-verdi bedre enn 0,13 W/m2 K.

Massivtre er valgt for for dets slitestyrke, fuktregulerende evne og raske montasje. Elementene ivaretar horisontal og vertilkal bæring over terreng. Innvendig er de bærende elementene eksponert som ferdig vegg og himlingsflate som tåler røff bruk. De eksponerte massivtre-elementene har en gunstig effekt på inneklimaet ved at de utjevner luftfuktigheten. Dette bidrar til mer stabil og behagelig inneluft.

Generelt benyttes lavemitterende materialer. Det legges gummi på alle gulv inne av hensyn til klima. På toaletter og i garderober legges keramisk flis på litex-plater på vegg og flis på gulv.

Det er ønsket en enhetlig meterialitet utvendig. Ferdig utvendig kledning må vurderes med hensyn til investeringskostnader, holdbarhet, drift og vedklikehold. Kostnadsestimatet tar utnagspunkt i rupanel i furu på vegger utvendig og lerk på tak.

Energi og miljø
Foruten materialvalg, er orientering og volumutforming viktig av energi- og miljøhensyn. Hovedfasadene er orientert +/- 30° mot sør, for å utnytte varmegevinsten fra sola. Vindusarealer mot nord er begrenset.

I sommermånedene vil kjølig luft føres gjennom bygget nattestid. Betongdekke og massivtre kjøles ned og vil holde temperaturen nede gjennom dagen. De lavtsittende vinduene fører luften over dekket. Overskuddsvarme trekkes ut gjennom takvinduene. Bygget er i all hovedsak basert på naturlig ventilasjon i sommermåneder når det ikke er behov for oppvarming av bygget. Varmepumpe kan til en viss grad benyttes til kjøling.

I vintermånedene vil solvarme varme opp betongdekket. Varmen vil også lagres i massivtreet i vegger og tak. I denne perioden brukes balansert ventilasjon som reduserer varmetapet. Det er vannbåren varme i alle rom.

Utomhus
Utearealer er inndelt i soner, med mindre, intime lekesoner på høyden i nær tilknytning til bygget, mens de omliggende områdene opparbeides med et mer "naturlig" preg. Det planets trær mot sør-vest som skjerming for vind. Over tid vil dette området få et preg av "skog", og vil bli et godt bidrag til barnas lek. Lek i naturomgivelser bidrar til barns utvikling og koordinasjon.

Utearealer tilrettelegges med gangveier og stier med fast dekke for rullestolbrukere. Stier utformes med materialer som gir kontraster for svaksynte.